Summary


İNGİLİZCE KELİME VE TELAFFUZ ÖĞRENİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN ETKİSİNE DAİR KULLANICI GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı; mobil marketlerde yabancı dil öğrenimi için ücretli veya ücretsiz olarak sunulan uygulamaların İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerde, kelimelerin Türkçe anlamlarının ve İngilizce telaffuzlarının öğrenilmesinde mobil uygulamaların etkisine dair kullanıcı görüşlerini ve yapılan gözlemleri ortaya koymaktır. Bu çalışma dil öğrenmek için mobil uygulama kullanan lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilerle gözlem ve görüşme yaparak gerçekleşmiştir. Örneklem; amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada ölçüt; İngilizce kelime ve telaffuz öğrenmek için mobil uygulama kullanan bireyler olarak belirlenmiştir. Veriler öğrencilerle standartlaştırılmış açık uçlu sorularla görüşme ve gözlem yapılarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında 3’ü bay ve 2’si bayan olmak üzere 5 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Gözlem kısmında 1’bayan ve 2’si bay olmak üzere 3 öğrenci 2,5 ay gibi bir süre gözlemlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, belirlenen 14 temaya göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Görüşme verilerinin analizinde ve temaların seçiminde %91 uyum, gözlem verilerinin analizinde ve temaların seçiminde ise %90 uyum elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; İngilizce kelime ve telaffuz öğrenmek için, mobil uygulama ile çalışma yapan bireylerin günlük çalışma yapmaya özen gösterdikleri belirlenmiştir. Mobil uygulamalar kelime öğreniminde, telaffuz öğreniminde ve bireylerin kendilerini geliştirebilmek için tercih edilebilecek fırsatlardan biridir. İngilizce kelime ve telaffuz öğrenimine eğilimi olan bireylerde, eğlenerek ve oynayarak öğrenme sağlamıştır. Gün içerisinde farklılık yaşanmasına(değişiklik olmasına) ve ölü denilebilecek zamanların verimli değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Uygulamada İngilizce kelimelerle birlikte telaffuzlarının da verilmesi, kelimelere ve telaffuzlara karşı aşinalık kazandırmıştır. Telaffuzların kontrol edilmesi bireylere pratik yapma fırsatı sağlamıştır. Sunulan içeriğin zenginliği farklı duyuların işe koşulmasını sağlamıştır. Bu durumun öğrenilen kelime ve telaffuzların kalıcılığına olumlu etkisi olmuştur. Elde edilen kazanımların (öğrenilen kelime ve telaffuzların) bireylerin, günlük yaşamda, eğitimlerinde, araştırmalarında, sosyal medya ve İngilizce yayın kuruluşlarını takip etmelerinde etkili olmuştur. Uygulamaların sınırsız tekrar imkânı sunması, kullanıcılarına hatırlatma bildirimi göndermesi, zengin görsel içerikler sunması, sınıf yâda kurs v.b. ortamlar gibi zaman ve mekân bağımlılığının olmaması, telaffuzların doğruluk kontrolü gibi özellikler bireylerin tercih sebeplerinden bazılarıdır. Kullanılan telaffuz seslendirmelerinde makine dilinden ziyade insan sesi tercih edilmesinin telaffuzların anlaşılmasında önemli olduğu vurgulanmıştır. Bireylerin seviyelerine uygun olarak geliştirilen içerikler sayesinde derslere yardımcı kaynak olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Keywords
Mobil Öğrenme, İngilizce Kelime Öğrenme, İngilizce Telaffuz Öğrenme, Yabancı Dil Öğrenme, Mobil Uygulamalar