Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ŞEMALAR
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin duygusal şemalarının psikolojik esneklik düzeylerini yordayıp yordamadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 güz dönemi eğitim öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesinde ve farklı bölümlerde eğitim alan gönüllü 270 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubunun katılımcıları tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın verileri Leahy Duygusal Şema Ölçeği, Kabul ve Eylem Ölçeği II ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paketi kullanılmış ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Buna göre, duygusal şemaların alt boyutları olan duygulardan kaçınma, kontrol edilemezlik, uzlaşı, süreklilik, suçluluk, duyguların inkarı, akılcılık, duygulara karşı zayıflık, duyguları zararlı olarak görme, farklılık, onaylanma, hisleri kabullenme, ruminasyon ve anlaşılabilirlik hep birlikte psikolojik esneklik düzeyindeki değişimin %77’sini açıklamaktadır [R=.88, R2=.77, F=9,252; p<.05]. Hisleri kabullenme, geçerlik, kontrol edilemezlik, ruminasyon, duyguların inkarı, suçluluk, anlaşılırlık ve duygulardan kaçınma modele anlamlı düzeyde katkı sağlarken; akılcılık, farklılık, onaylanma, uzlaşı, duyguları zararlı olarak görme ve zayıflık modele anlamlı düzeyde katkı sağlamamaktadır. Ayrıca, duygulara karşı zayıflık, duygulardan kaçınma, ruminasyon, farklılık, duyguları inkar, duyguları zararlı olarak görme, kontrol edilemezlik ve suçluluk psikolojik esneklik ile negatif yönde; anlaşılırlık, hisleri kabullenme, süreklilik, onaylanma ve uzlaşı psikolojik esneklik ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahiptir. İlgili bulgular alanyazın eşliğinde tartışılacaktır.

Keywords
Duygu, Duygusal Şemalar, Psikolojik Esneklik, Regresyon, Üniversite Öğrencileri