Summary


İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLASILIK KAVRAMINA İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR
Olasılık, durumları ya da olayları tahmin etmeye yönelik eylemleri kapsar ve bireylerin geleceğe yönelik karar almasını etkiler. İnsanoğlu var olduğu dönemden itibaren rastgele olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde bu olaylar hakkında fikir üretebilmek, bu olayları yorumlayabilmek ve önlem alabilmek amacıyla, olasılık kullanılmaktadır. Yetişmiş bireylerin öngörülü olmaları da, çok yönlü düşünebilmeleri ve sorunlar karşısında hızlı çözüm üretebilmeleri, olasılık konularının öğretimine verilen önemi gün geçtikçe arttırmıştır. Olasılık konusunun başarılı, etkili ve kalıcı öğretimi ise, öğrencilerin olasılık kavramını doğru bir biçimde algılamaları ve anlamlandırmaları gerektirmektedir. Zihinsel imgeler ise, öğrencilerin kavramlara yükledikleri anlamları ortaya çıkarmada yardımcıdırlar. Bu nedenle, bu araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin olasılık kavramına ilişkin zihinlerinde oluşturdukları imgelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul ilinde bulunan bir devlet ortaokulunun sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler ile uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, araştırmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerine “Olasılık…… gibidir, çünkü…..” cümlesi yöneltilmiş ve öğrencilerden olasılık kavramına ilişkin bir zihinsel imge üretmeleri ve bu imgeyi üretme nedenlerini açıklamaları istenmiştir. Elde edilen zihinsel imgeler araştırma kapsamında açıklanmış ve kategoriler halinde sunulmuştur.

Keywords
Matematik, Olasılık, Olay, Zihinsel İmge, Sekizinci Sınıf Öğrencisi