Summary


GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DURUMLARI
Bu araştırmanın amacı, güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarının incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği, Müzik öğretmeliği ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örnekleme toplam 310 öğretmen adayı dahil edilmiştir. Öğrencilerin dijital okuryazarlık durumlarını belirlemek amacıyla Ng tarafından 2012 yılında geliştirilen 17 maddeden oluşan ve Hamutoğlu, Güngören Uyanık ve Erdoğan tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4 faktörlü bir yapıya sahiptir. Bu faktörler tutum, teknik, bilişsel ve sosyal olarak isimlendirilmiştir. Normallik varsayımı incelenmiş ve verilerin normal dağılım özelliği gösterdiği saptanmıştır (basıklık ve çarpıklık katsayıları ± 1 aralığında). Bu nedenle veriler, betimleyici analizler (ortalama ve standart sapma) ile parametrik analizler olan bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi testi (ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ; Araştırmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin dijital okur yazarlık düzeyleri arasında bilişsel alt boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmamış diğer boyutlarda ise erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Öğrencilerin Dijital Okuryazarlık Düzeyleri arasında öğrenim görülen fakülteye göre Sosyal alt boyutunda ve dijital okuryazarlık toplam puanları arasında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Bilgisayara sahip olma durumlarına göre sosyal alt boyunda anlamlı bir faklılığa rastlanmamış diğer boyutlarda ise bilgisayar sahip olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Sosyal medya hesabına sahip olma durumlarına ve internet kullanım sürelerine göre anlamlı bir faklılığa rastlanmamıştır.Öğrenim gördükleri sınıflara göre tutum ve bilişsel alt boyutlarında anlamlı bir faklılığa rastlanmış fakat teknik ve sosyal alt boyutlarında ise anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bilgisayar kullanım sürelerine göre tüm alt boyutlarda ve dijital okuryazarlık toplam puanları ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.

Keywords
Okuryazarlık, Dijital Okuryazarlık, Eleştirel Okuryazarlık, Güzel Sanatlar Eğitimi, Eleştirel Düşünme