Summary


LOJİSTİK İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN REKABET STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ'DE BİR UYGULAMA
Küreselleşme ile gelişen ve değişen iş ortamında stratejik liderlik, rekabet avantajı sağlamada önemli bir noktadır. Tüm dünyada yaşanan hızlı değişimler işletmelerin uyguladıkları rekabet stratejilerini gözden geçirme sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerin uyguladıkları pazarlama stratejileri küresel pazarda ayakta durmalarına yardımcı olmaktadır. İşletmeleri tüm yönüyle etkileyen stratejik liderler, işletmelerinin gelişimi ve diğer işletmelerle rekabet etmelerinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Stratejik liderler, tüm fırsatları değerlendirip, işletmelerine yarar sağlamak için uygun pazarlama stratejileri geliştirmek durumundadırlar. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, stratejik liderlik özelliklerinin rekabet stratejileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Kayseri Organize Sanayi Bölge ve Kayseri Serbest Bölge’de bulunan, lojistik işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmada model ve hipotezlerin test edilmesi için anket formu hazırlanmıştır. Anket formunda Stratejik Liderlik için Pisapia (2009), tarafından geliştirilmiş olan “Stratejik Liderlik Ölçeğinden (SLÖ), Rekabet Stratejileri için ise Porter (1987) tarafından geliştirilen üçlü tipolojiye ve Wan (2004) tarafından geliştirilen uluslararasılasma stratejisi ölçeği de ilave edilerek yararlanılmıştır.

Keywords
Stratejik Liderlik, Pazarlama, Rekabet Stratejileri