Summary


KİTLE TÜKETİMİ KÜLTÜRÜNDE YABANCILAŞMA
Kapitalizm, insanın sınırlı ihtiyaçlarını sınırsız hale getirmektedir. Özellikle sanayi devrimi sonrasında insanların gündelik yaşamlarındaki ihtiyaçları giderek artmakta ve çeşitlenmektedir. İnsanoğlunun, kapitalizmin “ihtiyaçların artması” yönündeki vaazları neticesinde, karakterlerine, özlerine ve değerlerine/kültürlerine olan bağları da zarar görmekte ve yok olmaktadır. Bireyler, ürettiklerine ve nihayet buna bağlı olarak tükettiklerine, doğaya, diğer bireylere ve son tahlilde kendilerine yabancılaşmaktadır. Yabancılaşma ve özgürlük arasındaki ilişki ile birlikte megapollerde toplanma, buna müteakip sanayide yaşanan hızlanma ve üretim çokluğu ve nihayetinde tüketim endişesi ile birlikte bilinçsiz yönetilmenin etkisiyle tüketim kültürü yaygınlaşmaktadır. Tüketim ile birlikte kendisine hızla yabancılaşan modern toplumun bireyleri, daha az emek sarf eden, üretime katılmayan fakat kapitalizmin “mabetlerinde” üretilen “suni ihtiyaçlarını” gidermek için üretmek zorunda kalan ve sürekli olarak kendisini yeniden üreten bir “makine” halini almaktadır. Yabancılaşma ve tüketim arasındaki kopmaz bağ olan ve her ikisinin hem nedeni hem sonucu olarak yer alan “kapitalizm” olgusudur/düzenidir. Bu çalışmada; yabancılaşma üzerine kuramsal bir çözümleme yapılacaktır. Hem alan araştırmalarının kuramsal çerçeveleri için bir zemin oluşturmak hem de pazarlama alanında eksik bırakılan yabancılaşma ve tüketim ilişkisini tamamlamak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışma da esas itibariyle kitle tüketimi toplumunda yabancılaşmanın varlığı tartışılacaktır.

Keywords
Yabancılaşma, Tüketim Kültürü, Kitle Tüketimi, Kapitalizm, Yabancılaşma Teorileri