Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANILAN İPUÇLARINA YÖNELİK
Bu araştırmanın amacı, aday öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecinde ipuçlarının kullanılması ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine katılan 319 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla iki bölümden oluşan veri toplama aracı geliştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikle birlikte Mann Whitney-U Testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adayları öğretim sürecinde kullanılan ipuçlarının öneminin farkında oldukları, görsel ipucu türlerine daha çok önem verdikleri, ipuçlarının ne öğretileceği konusunda etkili olduğu ve ipuçlarının işlevlerine önemli ölçüde katıldıkları görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğretim sürecinde kullanılan ipuçları türleri ile ilgili görüşleri cinsiyete ve bölümlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İpuçlarının etkili olduğu öğeler cinsiyetine göre anlamlı bir fark göstermekte ancak bölümlere göre anlamlı bir fark göstermemektedir. İpuçları verilirken dikkat edilecek ölçütler ve ipuçlarının işlevleri ile ilgili görüşleri cinsiyeti ve bölümlere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Keywords
Öğretim Hizmeti, Öğretim Süreci, İpucu