Summary


OKULDA ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISININ İNCELENMESİ VE ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Bu çalışmada, öğretmenlerin bakış açısına göre öğrenen örgüt ile eğitim liderliği arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmanın örneklemini Ankara ilinde şu an aktif olarak çalışan 94 ilköğretim okulu öğretmeni ve 65 lise öğretmeni olmak üzere toplam 159 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri literatür taraması, anket ve bilgi formu ile toplanmıştır. Şişman (2004) tarafından okul yöneticilerinin eğitim liderliği rolü üzerine yaptığı araştırma amacıyla gerçekleştirilen anket bu çalışmada veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. Veriler SPSS 20 istatistiksel araştırma programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin bakış açısına göre öğrenen örgüt ile eğitim liderliği arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. İlköğretim okullarında özellikle öğretmenlere hizmet verme, hizmet içi eğitim etkinliği ve öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğretmen algılarına göre, okul yöneticilerinin zaman zaman öğretmenlere mesleki gelişim sağlama görevlerini yerine getirdikleri, örgütsel öğrenme alt başlıkları ile öğretimsel liderlik alt başlıkları arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında, okul liderlerinin örgütsel öğrenmedeki rolünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Keywords
Okul Yönetimi, Öğrenen Örgüt, Eğitim Liderliği