Summary


KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE KIRILGAN NARSİZM DÜZEYİNİN ARACILIK ROLÜ
Girişimcilik, ekonominin gelişmesi için dinamik bir güç olmasından dolayı hayati bir önem arz etmektedir. Girişimciler, özellikle çevrenin sunduğu fırsatları görüp, bu fırsatları değerlendirerek açacakları işletmelerinde oluşturacakları istihdam sayesinde bulundukları ülkelerin ekonomilerine olumlu katkılar sunacaklardır. Bir işi kurmak ve onu devam ettirmek kolay değildir. Girişimcilik, fırsatları keşfetme, seçme, yorumlama, ve yenilik yapma yeteneğidir. Girişimcilerin cesaret, yetenek ve yaratıcılığa birlikte sahip olması çok önemlidir. Girişimcilik eğiliminde ya da girişimcilik niyetinde belirleyici etkiye sahip olan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de kontrol odağıdır. Kontrol odağı, kişilerin davranış ve eylemlerinde kişisel bir kontrolün olduğu ve eylemlerin sonuçlarının kadere veya dış çevreye bırakılmaması gerektiğine dair bir algısıdır. Bunun yanında aşırı alçak gönüllülük, eleştiriye hassasiyet, çekingenlik anlamlarına gelen kırılgan narsizmin, kontrol odağı ve girişimcilik potansiyeli etkileşimi üzerinde önemli bir rolünün olduğu ilgili yazından yola çıkılarak düşünülmektedir. Bu çalışmada, kontrol odağının girişimcilik potansiyeline etkisinde kırılgan narsizm düzeyinin aracılık rolü Hiyerarşik Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçekler AMOS paket programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizine tabi tutulmuştur. Bu bağlamda hazırlanan hipotezler Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve 2016-2017 Akademik Yılında Girişimcilik dersi alan 209 öğrenci üzerinde test edilmiştir. Araştırma bulguları, kontrol odağının girişimcilik potansiyeline etkisinde kırılgan narsizm düzeyinin kısmi aracılık rolünün olduğunu göstermektedir.

Keywords
Kontrol Odağı, Girişimcilik Potansiyeli, Kırılgan Narsizm, Hiyerarşik Regresyon, Doğrulayıcı Faktör Analizi