Summary


DİL KİMLİK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ TÜRK HALKLARININ VE TÜRK LEHÇELERİNİN DURUMU
Dil, duygu ve düşüncelerimizi aktardığımız bir araç, dünyayı resmeden göstergeler dizgesi olmanın yanında insanlar arasında birliktelik bilinci oluşturan önemli bir görev de üstlenmektedir. Dolayısıyla dil, hem bireyin ben kimliğini hem de aynı dili konuşan bireylerin diğer gruplar içindeki kimliklerini ortaya koyan önemli bir argüman olarak görülmektedir. Çünkü dil aynılık, tanınabilirlik, ayırt edici ve paylaşılabilirlik açısından kimliği tanımlamaktadır. Rusya Federasyonu’nda 2002 ve 2010 yıllarında genel bir nüfus sayımı yapılarak, sınırları içerisindeki nüfus ve bu nüfusun yapısı incelenmiştir. Bölgelerin ayrı ayrı değerlendirildiği bu sayımda, her bölgedeki etnik yapı ortaya çıkarılmış ve bunun genel nüfusa oranı verilmiştir. Ayrıca kullanılan dillerin sayıları da tespit edilmiştir. Bu çalışmada dil – kimlik ilişkisine değinildikten sonra Rusya Federasyonu’ndaki 2002-2010 nüfus sayımları rakamlarla değerlendirilecek ve sonuç olarak Rusya Federasyonu’ndaki Türk kimliği ve Türk lehçelerinin konuşur durumu ortaya konacaktır.

Keywords
Dil, Kimlik, Rusya, Türk Halkları, Türk Lehçeleri