Summary


HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN YETİŞKİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yaşam boyu öğrenme nitelikli toplumların oluşmasında önemli bir etkendir. Bu anlamda yetişkin eğitimi, zorunlu eğitimin yanı sıra bireylere ihtiyaç duydukları öğrenmeyi sağlamakta ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Bu araştırmanın amacı halk eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yetişkin eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın desenini nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda halk eğitim merkezlerinde görev yapan 60 yönetici ve 92 öğretmen yer almaktadır. Çalışma grubunda yer alan yönetici ve öğretmenlere Trabzon, Erzurum, İstanbul ve Denizli illerinde gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler sırasında ulaşılmış ve gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya katılımları sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı anket form kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular “Yetişkin Eğitimine İlişkin Genel Düşünceler”, “Yetişkin Eğitiminde Yaşanan Sorunlar”, Yetişkin Eğitimine İlişkin Beklentiler” ve “Yetişkin Eğitimine Yönelik Öneriler” olmak üzere dört ana tema altında incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda yönetici ve öğretmenlerin yetişkin eğitimini önemli buldukları ancak yetişkin eğitimi sürecinde farklı sebeplere bağlı olarak sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmenler ayrıca kursiyerlerin yetişkin eğitimi kurslarından bazı beklentilerinin olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada yetişkin eğitimi sürecinin kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim ortamlarına, eğitimcilere ve kursiyerlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Yetişkin Eğitimi, Yaşam Boyu Öğretme, Halk Eğitim Merkezi, Eğitim, Öğrenme