Summary


MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE AKADEMİSYENİN İSPAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
İspat, matematiksel düşünmenin alt boyutlarından biri olmakla birlikte matematik yapabilmenin temel bileşenidir. Buna paralel olarak ispat yapabilme de matematik eğitimindeki çalışmaların odağı halindedir. Bu önemine rağmen yapılan birçok çalışma öğrencilerin, öğretmen adaylarının zorlandıklarını göstermiştir. Öğrencilerin ispat becerisini geliştirmekte en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğretmen adaylarına kılavuzluk eden akademisyenlerin ispat yapma süreçleri önemlidir. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının, matematik öğretmenlerinin ve akademisyenin ispat becerilerini incelemek karşılaştırmalar yapmaktır. Araştırmanın katılımcıları, ortaöğretim matematik öğretmenliği son sınıftaki 2 öğretmen adayı, Anadolu lisesinde 2 matematik öğretmeni ve Eğitim fakültesinde matematik alan derslerine giren Akademisyen (araştırma görevlisi) olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması ile yapılmıştır. Veriler görüşme yapılarak toplanmıştır. Katılımcılardan ?8 irrasyonel olduğunu ve 1’den n’ye kadar sayıların toplamını ispat etmeleri istenmiştir. Elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ispat sürecindeki davranışları düşünme süreçleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular lisansüstü eğitim alan öğretmen ve akademisyenin verilen ilk ifadenin ispatını hem kısa sürede yaptıklarını hem de ispatı nasıl yapabilecekleri ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermiştir. Diğer katılımcılar ise sevmediklerini ya da ezberlediklerini ifade ederek ispatı yapamadıkları görülmüştür. Aynı şekilde ikinci ifadenin ispatında da akademisyen ve lisansüstü eğitim alan öğretmen tümevarım ile ispat ederken diğer katılımcılar benzer ispat etmişlerdir.

Keywords
İspat, Matematiksel Düşünme, Matematik Öğretmen Adayı, Matematik Öğretmeni, Matematik Eğitimi