Summary


MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA YARGILAMANIN HÜKÜM İLE SONA ERMESİ (UNCITRAL Model Kanunu Işığında Türk Mevzuatının İncelenmesi)
Çalışmamızda öncelikle tahkim kavramı hakkında bilgilendirme yapılmış, tahkim yargılaması incelenmiş, sonrasında ise asıl konumuz olan tahkim yargılamasının hüküm ile sona ermesi hususu sistematik olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında özellikle UNCITRAL Model Kanunu referans alınarak MTK ve HMK incelenmiştir. ISTAC Tahkim Kuralları ise ICC Tahkim Kuralları ile karşılaştırılarak incelenmiş, söz konusu kuralların birbirine benzedikleri veya farklılaştığı noktalara temas edilmiştir. Çalışmamızda ayrıca muhtelif kanun ve kurallar içinde farklı maddelerde ele alınan tahkim yargılamasının sona ermesi durumları derlenmiş ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ülkemiz mevzuatında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi UNCITRAL Model Kanunu’na uyumlandırılmış kanunlar ve kurallar mevcuttur. Milletlerarası uyuşmazlıkların vazgeçilmez adresi olan Tahkim Yargılaması için milli ve milletlerarası mevzuatın uyumlu olmasının kritik ve elzem olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öte yandan yapılacak bir doktrin araştırmasında da görüleceği üzere milletlerarası doktrinde dahi bu konuya gereken önem verilmemiştir. Bu nedenle yeterli kaynak ve inceleme mevcut değildir. Bu eksiklik uygulamada da ciddi sorunlara neden olmaktadır. Özellikle hakem kararlarının, “hüküm” ve “hakem emri” olarak ikili ayrıma tabi tutulmamasının uygulamada sorunlara neden olduğu ve olacağı çalışmamızda yer verdiğimiz örnek mahkeme kararları üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda doktrinde Hüküm ve Hakem Emri kavramlarının oturtulması ve böylece karar merciinde olan hakem veya hakem kurlunun ve ayrıca hâkimlerin kanunu bu kavramlar ışığında yorumlamasını sağlamanın bir gereklilik olduğu kanaatine vardığımızdan bu iki kavramdan hareketler tahkim yargılamasının hüküm sona ermesi hususu sistematik olarak incelenmiştir.

Keywords
Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi, Karar, Hüküm, UNCITRAL, MTK