Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin çocuğa yönelik cinsel istismar tutumlarının bazı değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekteki kıdem, çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitim alma, eğitim gereksinimi ve cinsel istismarın belirtilerini tanımlamada kendini hazır hissetme) göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar merkez ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ilkokullarda görev yapan ve araştırmaya gönüllü katılan 406 sınıf öğretmeni (214 kadın ve 192 erkek) dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Genel Bilgi Formu" ve öğretmenlerin çocuğa yönelik cinsel istismar tutumlarını belirlemek amacıyla Choo, Walsh, Chinna ve Tey (2013) tarafından geliştirilen ve Akın, Aşut, Demirci, Akbaş, Güler, Demir ve Kaymaz (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan "Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra normallik sağlanamadığı için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H T kullanılmıştır. Kruskal Wallis H Testi’nde istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak hangi gruplar arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin çocuğa yönelik cinsel istismar tutumları ile cinsiyet, yaş ve medeni durum değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiş; ancak kıdem, çocuk ihmal ve istismarı konusunda eğitim alma ve eğitim gereksinimi ve cinsel istismarın belirtilerini tanımlamada kendini hazır hissetme değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Keywords
Sınıf Öğretmeni, Çocuk İstismarı, Cinsel İstismar, Tutum