Summary


ASKERİ SUÇ KAVRAMI VE SIRF ASKERİ SUÇLAR
Bir yandan devletin diğer yandan bireylerin ve toplumun güvenlik altında bulundurulması milli güvenliğin sağlanması ile mümkündür. Bunun için güçlü, caydırıcı ve disiplinli bir silahlı kuvvete ihtiyaç duyulmaktadır. Silahlı kuvvetlerin disiplini de çoğunlukla, askerlik hizmetlerinin niteliğinden kaynaklanan suçları ve cezaları içeren askeri ceza kanunlarının uygulanmasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Disiplinsiz ordular yok olmaya mahkûm olduğu gibi güvenliğini ve bekasını sağlayamadığı devlet de aynı kaderi yaşamaya mahkûmdur. Bu nedenle bir toplum için ordunun disiplinin korunması diğer kurumların disiplinin korunmasından daha fazla önem arz etmektedir. Askeri disiplin, sadece belirli statüde bulunan kişiler için genel ceza kanunlarında bulunmayan suç tipleri ve cezalarını gerektirmektedir. Bu suçlar, “askeri suçlar” olarak ortaya çıkmaktadırlar. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, “askerî suç” tanımını yapmamakta ve “sırf askeri suçları” saymamaktadır. Bu nedenle belirlilik ve kanunilik ilkesi temelinde eleştirilere maruz kalmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarında, askeri düzenin istisnai yapısını vurgulayarak bu yapının gerektirdiği istisnai düzenlemelerin ancak bu yapı göz önüne alınırsa isabetli değerlendirilebileceğine işaret etmesine rağmen, askeri suçun tanımlanması, uygulanacak kanun ile yetkili mahkemenin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle askeri suç ve sırf asker suç kavramlarının ortaya çıkışından bahsedilerek, Türk hukukunda kavramların ne anlam ifade ettiği içtihatlar da göz önüne alınarak ortaya konacaktır. Ardından askeri mahkemeler kapatıldıktan sonra hazırlanan ancak 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra kadük kalan kanun tasarısında yer alan askeri suç ve sırf askeri suç düzenlemeleri incelenerek öneriler sunulacaktır.

Keywords
Askeri Suç, Sırf Askeri Suç, Askeri Suç Benzerleri, Disiplin, Askeri Ceza Kanunu