Summary


6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (EKSEN YAYINCILIK)
Yapılan bu çalışma ile toplumun istendik yönde bireyler yetiştirmede başvurduğu değer eğitimi çalışmalarından olan ders kitapları bağlamından hareketle Eksen yayıncılık tarafından hazırlanan 6. sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan 24 okuma metni, 8 dinleme, 8 serbest okuma metni olmak üzere ders kitabında yer alan 40 metin değerler eğitimi açısından incelenerek, metinlerde yer alan değerler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelenmesi tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18. Milli Eğitim Şurası’nda kabul edilen Değerler Eğitimi Yönergesi’nde ön plana çıkan değerler dikkate alınarak çalışma verileri toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yolu ile analiz edilmiştir. İncelenen metinler tablolaştırılıp tespit edilen değerler grafik üzerinden sunulup analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tespit edilen değerler temalar bağlamında incelendiğinde değerlerin temalara dengeli bir şekilde dağıldığı fakat değer sayısının metinlere eşit bir şekilde dağılmadığı görülmektedir. Ders kitabında sevgi, sorumluluk ve vatanseverlik değerleri ile şiir, makale ve hikâye türlerinin ağırlıkta oldukları fakat en fazla değerin şiir türlerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda genel anlamda elde edilen diğer bir sonuç ise değerler eğitimi açısından bakıldığında ders kitabının 14 farklı metin türü ve 35 farklı değer barındırması açısından zengin olduğu, değerleri aktarmada başarılı ve yeterli olduğudur. Çalışma sonucunda alanla ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Ders Kitabı, Tema, Değerler Eğitimi