Summary


EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PFE PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi kursuna kayıtlı öğretmen adaylarının Eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşlerini karşılaştırmaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 Bahar dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 753 öğretmen adayı ile 908 Pedagojik Formasyon alan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin tamamına ulaşmak mümkün olduğundan ayrıca örneklem seçimine gidilmemiş, çalışma grubunun tamamı örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bolat (2017) tarafından geliştirilen Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek okuma ve yazma olarak adlandırılan iki alt boyuttan oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşleri cinsiyet, eğitim durumu ve bölüm değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ile varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının görüşlerinin cinsiyet, eğitim durumu ve bölüm değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords
Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon, Eğitim Programı, Program Okuryazarlığı