Summary


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE BECERİ TEMELLİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİMİNE DAİR BİR ÇALIŞMA
Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisini belirlemek ve öğrencilerin eleştirel düşünme ile ilgili görüşleri hakkında bilgi toplamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda ilkokul dördüncü sınıfta beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi uygulanılan deney grubu ile kontrol grubunun eleştirel düşünme ölçeği analiz, değerlendirme, çıkarım, yorumlama, açıklama, öz düzenleme alt boyutlarında ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı istatistiksel bir fark var mıdır? İlkokul dördüncü sınıf deney grubundaki öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi öğretimi uygulamasına ilişkin görüşleri nelerdir? Şeklinde alt amaçları belirlenmiştir. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilkokul dördüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri göz önüne alınarak, araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi ile çalışma grubu belirlenmiştir. Araştırmada deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki grup öğrenci vardır. Deney grubunda 25, kontrol grubunda ise 23 öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrenci yer almaktadır. Bu araştırma nicel ve nitel metodun birlikte kullanıldığı karma bir çalışma olacak şeklide tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun yarı deneysel şekilde olup, ön test-son test kontrol gruplu araştırma modeli, araştırmanın nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini ölçmek amacıyla Demir (2006) tarafından geliştirilen ve eleştirel düşünmenin alt düşünme boyutlarını ölçmeyi amaçlayan ölçek kullanılmıştır. Aynı zamanda Beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin uygulamasına dair öğrenci görüşlerinin alınmasına ilişkin araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ve deney ve kontrol gruplarındaki öğrenciler arasında cinsiyet, anne-baba meslek durumu gibi sosyo-demografik özellikler açısından anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için “ Kişisel Bilgiler Formu”ndan yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunu oluşturan Eleştirel Düşünme Ölçeği’nden elde edilen ön test-son test puanları ile ve Kişisel Bilgiler Formu’na vermiş oldukları cevaplar oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuncunda uygulanan Cort 1 düşünme programının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri alt boyutları olan analiz, çıkarım, açıklama ve öz düzenleme becerileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterirken, değerlendirme ve yorumlama alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Aynı zamanda kontrol grubu öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Ölçeği son test puanları ile deney grubu son test puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu söylenebilir.

Keywords
Düşünme, Eleştirel Düşünme Öğretimi, Cort 1, Beceri Temelli Eleştirel Düşünme, İlkokul Öğrencileri