TARIMSAL SULAMALARDA FİYATLANDIRMA EĞİLİMLERİ; ÇİFTÇİLERİN FİYATLANDIRMAYA TUTUM VE ALGILARI; GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI, ŞANLIURFA
(PRICING TRENDS IN AGRICULTURAL IRRIGATION; ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF FARMERS TO PRICING; GAP-HARRAN PLAIN IRRIGATIONS, ŞANLIURFA )

Yazar : Mustafa Hakkı AYDOĞDU   - Bahri KARLI - Kasım YENİGÜN - Ali Rıza MANCI - Murat AYDOĞDU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : Number: 29
Sayfa : 165-188
Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2529


Özet
Tarımsal sulamalar tüm dünyada en büyük su kullanıcı grubudur. Suyun tarımsal sulamalarda daha verimli olarak kullanılması konusunda giderek artan bir baskı vardır. Su yetmezliğini içeren düzenlemelerde başlıca araç olarak fiyatlandırma kullanılmaktadır. Doğru ve kabul edilir fiyatları oluşturma, suyun verimli olarak kullanılması için temel amaç olup, nasıl sağlanacağı ise halen tartışma konusudur. Tek başına fiyatlandırma bu sorunu çözmekten uzaktır. Sulama birliklerinin işletmecilik ve yönetim yapısının geliştirilmesi, çiftçilere sulama konusunda eğitim verilmesi de çok önemlidir. Suyun fiyatlandırılması yöntemleri her ülkede ve hatta ülkelerin içinde yer alan değişik bölgelerdeki oluşumlara farklı şekillerde duyarlıdır. Türkiye’de tarımsal su fiyatlandırmasının yeterince geliştiği söylenemez. Yüksek ve düşük su fiyatlandırmasının avantaj ve dezavantajları vardır. Harran ovasında yer alan çiftçiler suyun etkin kullanımı için bir ücretinin olması konusunda hemfikirdirler. Genel olarak çiftçiler su ücretlerini normal bulmakta olup, yüksek bulanlar ise ağırlıklı olarak pompaj sulama sahasında yer alanlardır. Pompaj sulaması yapanlar, cazibe sulamalarına göre 2.6 kat daha fazla ödemektedirler. Çiftçiler sulamanın kendi refahlarını nasıl etkilediğinin farkında olup, su ücretlerinin ödeme güçlerini aşmamasını istemektedirler. Su ücretleri artsa bile sulama yapacaklarını belirtmişlerdir. Su ücretlerini ödeyebilmek için tahsilât zamanı önemlidir. Su ücretlerine olan bakış ve algılarındaki farklılıklar eğitim seviyesi, yaş, deneyim, arazi miktarı ve gelire karşı duyarlıdır. Bu çalışma Harran Ovası ve GAP Bölgesi için bir ilktir. Türkiye’de ve benzer sosyo-kültürel özelliklere sahip olan ülkelerde, su fiyatlandırmasında karar vericilere yol gösterecek niteliktedir. <

Anahtar Kelimeler
GAP, Harran Ovası, Sulama Birlikleri, Tarımsal Sulamalar, Su Fiyatlandırması

Abstract
Agricultural irrigation is the largest water user groups in all over the world. There is an increasing pressure on agricultural irrigation for more efficient use of water. The pricing is used as the main tool in regulations for water shortages. To create accurate and acceptable prices are the main purpose for the efficient use of water, and how to ensure that is still controversial. The pricing alone is far from solving this problem. Development of operation and management structure of water user associations, training of farmers about irrigation is also very important. Water pricing methods are sensitive to formation in different ways in all countries and even within different regions of countries. Agricultural water pricing can not be said to have developed enough in Turkey. High and low water pricing has advantages and disadvantages. The farmers who located in Harran plain are agree to have a fee for efficient use of water. In general, farmers consider water fees as normal and acceptable, while who located mainly in the field of pumping irrigation considered that it is high and pay 2.6 times more those who located in gravity irrigation area. The farmers are aware of how irrigation water affects their prosperity and expect that water fees do not exceed their ability to pay. It was stated that they would irrigation, even increased irrigation water fees. The water fee collection time is important for payment. The perceptions and attitudes of farmers towards to water fees are sensitive in different levels in terms of the level of education, age, experience, amount of land and income. This study is a first of its kind for the Harran plain and the GAP region. The results will be guideline for decision-makers in water pricing policies in Turkey and also similiar socio-cultural countries. <

Keywords
GAP Region, Harran Plain, Water User Associations, Agricultural Irrigations, Water Pricing
1537    2427