HASTANE ÇALIŞANLARININ ETİK İKLİM ALGILARI
(HOSPITAL WORKERS’ PERCEPTION OF ETHICAL CLIMATE )

Yazar : Dilek ŞAHİN   - Şule AYDIN TÜKELTÜRK - Bahriye TERLEMEZ - Adnan BAÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Number: 35
Sayfa : 425-437
Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2888


Özet
İş ikliminin bir türü olarak etik iklim, etik içeriğe sahip örgütsel yöntem ve uygulamaların yaygın algılarıdır. Sağlık hizmetlerinde etik iklim algıları ne kadar olumlu olursa o kadar hizmet kalitesinin artacağı ve sorunlarla daha etkili başa çıkılacağı düşünülebilir. Bu sebeple çalışanların etik iklime yönelik algılarını öğrenmek yöneticiler için önem taşımaktadır. Bu çalışmada kamu hastanesi çalışanlarının etik iklim algıları ve bu algıların çeşitli demografik değişkenler ve meslek grupları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar etik iklimin kanun ve kodlar boyutu ortalamasının en yüksek boyut olduğuna işaret etmektedir. İlk veya ortaokul ile lise mezunlarının bağımsızlık puanları üniversite mezunlarından daha yüksek çıkmıştır. Araççılık (Instrumental) alt boyutunda 5 yıl ve altı çalışanların puanı 13-19 yıl, 20-25 yıl ve 27 yıl ya da üstü çalışanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kanun ve kodlar alt boyutunda hemşirelerin ve idari personelin puanları ise doktorlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Etik iklim, Doktor, Hemşire, İdari Personel

Abstract
Ethical climate, which is a type of work climate, is the general conception of organizational procedure and practices that include ethical content. It may be considered that more favorable perception of ethical climate in health care services will increase quality of service and would help dealing with problems more effectively. Thus, it is important for managers to know workers’ perception of ethical climate. The purpose of this paper is to analyze perception of ethical climate of public hospital workers and differentiation of the perception between various demographic variables and occupational groups. Results suggest that the average of law and codes dimension of ethical climate is the highest dimension. Independency ratio for primary or secondary school and high school graduates is higher than the one for college graduates. In the instrumental sub dimension, score of the workers working for 5 years or less is higher than the score of workers working for 13-19 years, 20-25 years and 27 years or higher. In the law and codes sub dimension, scores for nurses and administrative staff are higher than the score for doctors. <

Keywords
Ethical Climate, Doctor, Nurse, Administrative Staff
1144    939