12. SINIF COĞRAFYA MÜFREDATINA ÇEVRESEL KONU YAKLAŞIMLI BİR İNCELENME
(EXAMINATION OF THE SUBJECTS ABOUT ENVIRONMENT IN THE 12TH GRADE GEOGRAPHY CURRICULUM )

Yazar : Vedat ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Number: 39
Sayfa : 365-376
Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2905


Özet
Çevre üzerine çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte canlıların birbiriyle ve çevresi ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır tanımı ve insanın ilişki kurduğu, yaşadığı yer ve faktörlerdir tanımı yaygınca kullanılmaktadır. Canlıların hayatlarını sağlıklı olarak sürdürebilmeleri anacak doğal ortamı sağlıklı olan bir çevre ile mümkündür. Bu bakımdan çevre üzerine son yıllarda çeşitli bilim dallarından çok sayıda araştırmalar yapılmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bununla birlikte çevre üzerine değerlendirmeler ve sınıflandırmalar yapmak coğrafyanın önemli konuları arasındadır. Coğrafya insan ve çevrenin karşılıklı etkileşimini konu edindiğinden, çevresel konular üzerinde de çeşitli şekillerde durmaktadır. 12.sınıf coğrafya müfredatında da çevre konuları üzerinde geniş olarak durulmaktadır. 12.sınıf müfredatı, içeriği gereği öğrencilerde bir çevre bilinci ve farkındalığı oluşturulmayı hedeflemektedir. Çalışmada 12. Sınıf müfredatı çevresel konu yaklaşımı ile ele alınmıştır. Bu duruma istinaden 12. sınıf müfredatındaki çevre ile ilgili konular ve hedef kazanımlar ortaya konmuştur. Araştırmada anket çalışması da uygulanmış ve ankette yer alan araştırma konuları çerçevesinde hedeflenen kazanımların gerçekleşme düzeyleri araştırılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin coğrafya dersi sayesinde çevre bilgilerinin, bilinçlerinin ve farkındalıklarının artıp artmadığı tespit edilmek istenmiştir. Yapılan araştırma neticesinde 12. sınıfta coğrafya dersi gören öğrencilerin çevre konuları üzerine bilgilerinin, bilinçlerinin ve farkındalıklarının arttığı tespit edilmiştir. Araştırmada likert tipi anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Analiz edilirken standart sapma, varyans ve ortalama değer hesaplanmıştır. Anket verilerinin frekans ve yüzde hesaplamaları yapılarak öğrencilerin hangi kategorilerde yoğunlaştığı ortaya konmuştur. <

Anahtar Kelimeler
Coğrafya Eğitimi, Çevre, Eğitim, Müfredat, Lise

Abstract
Two widely used definitions of environment, which is defined in various ways, are “a discipline dealing with the relations of living beings with one another and their surroundings” and “areas where people interact and factors influential on them”. Living beings can soundly maintain their lives only in a healthy natural environment. Thus, a lot of studies and evaluations have been carried out on environment in various disciplines in recent years. Making environmental evaluations and classifications is an important aspect of geography, too. Since geography deals with the mutual interaction of human beings and environment, it focuses on environmental issues in various ways. The 12th grade geography curriculum gives a wide coverage to environmental issues, too. By its content, the 12th grade curriculum aims to create environmental awareness among students. The present study examines the subjects about environment in the 12th grade curriculum. To this end, subjects and target acquisitions in the 12th grade curriculum about environment are presented. A survey was conducted. With the survey, the levels of achieving the target acquisitions included in it were investigated. An attempt was made to determine whether or not students’ environmental knowledge and awareness increased thanks to the geography course. It was found out that the students receiving the 12th grade geography course have more knowledge and awareness of environmental issues. A Likert-type scale was used. The obtained data were analyzed via SPSS package. Standard deviation, variance, and mean value were calculated during data analysis. The frequency and percentage were calculated for the survey data. In this way, the categories in which most responses were given were determined. <

Keywords
Geography Education, Environment, Education, Curriculum, HighSchool
1427    1877