DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ REHBERLİK ANLAYIŞLARI
(PERCEPTIONS OF RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS COURSE TEACHER CANDIDATES ON GUIDANCE )

Yazar : İsmail ARICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : Number: 60
Sayfa : 227-240
1113    1279


Özet
Rehberlik anlayışı, en genel anlamda rehberliğin ilkelerini ve bu ilkelerle ilgili temel kavramları anlama olarak ifade edilebilir. Rehberlikle ilgili tüm çalışanların dolayısıyla öğretmenlerin olumlu ve yüksek düzeyde bir rehberlik anlayışına sahip olmaları, rehberlik alanındaki başarıyı ve rehberliğin amaçlarına ulaşmayı artıran bir etmendir ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması için tüm paydaşlarla beraber öğretmenlerin de rehberlik anlayışına sahip olmaları beklenmektedir. İlahiyat Fakülteleri, temel olarak örgün din eğitimi ve öğretimi ile yaygın din hizmetleri alanlarına nitelikli insan gücü yetiştirmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (DKAB), seçmeli din dersleri ve İmam Hatip Liseleri meslek derslerini yürüten öğretmenlerin yetiştiği İlahiyat Fakültelerinde de rehberlikle ilişkili dersler bulunmaktadır. Bu çerçevede, yapacakları görevlerde rehberlik anlayışına sahip olmaları beklenen öğretmen adaylarının rehberlik anlayışlarının hangi düzeyde olduğu incelenmeye değer bir konudur. İşte bu araştırma; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (DKAB) öğretmen adaylarının rehberlik anlayışlarını belirlemek amacıyla, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 300 son sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiş, nicel desen üzerine kurgulanmış, nedensel karşılaştırma modeline uygun bir çalışmadır. Araştırmada, Rehberlik Anlayışı Envanteri ve katılımcıların kişisel özellikleri ile ilgili çeşitli bağımsız değişkenlerin yer aldığı anket formu yoluyla veriler toplanmış ve bu veriler SPSS paket programında istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının rehberlik anlayışı düzeyleri yüksektir ve bu rehberlik anlayışı düzeyleri cinsiyetlerine, bölümlerine ve rehberlik anlayışlarının gelişmesinde en etkili gördükleri derse göre anlamlı bir şeklide farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Adayı, Din Hizmetleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Rehberlik Anlayışı

Abstract
Perceptions of Guidance refers to the understanding of principles and fundamental concepts of guidance. Having a higher level of guidance knowledge would increase the accomplishments and make the goals achieved for all staffs and teachers. Therefore, it is markedly important to have this knowledge in performing guidance services for all guidance experts as well as teachers. Faculty of Theology basically instruct people for formal religious education, formal religious teaching, and informal religion services. Guidance-related courses are taught in Schools of Theology where teachers who instruct Religious Culture and Ethics Course (RCEC), elective religion courses, and Imam Hatip High School Occupational Courses graduate. Accordingly, teacher candidates are expected to have a guidance perception when they serve in the field. Consequently, their level of guidance perception is an essential issue. This study which is a quantitative research and has a causal-comparative design aims to examine the level of guidance perceptions of RCEC teacher candidates by utilizing a sample consisted of 300 senior students in Faculty of Theology at Ataturk University. We gathered the data by conducting a survey which includes Guidance Perception Inventory, socio-demographic information of the participants, and various independent variables, and used SPSS to run statistical analyses. According to the findings, teacher candidates have a high level of guidance perception. Additionally, this level differs by gender, department, and most helpful course regarding guidance perception.

Keywords
Theology Faculty, Religious Culture and Ethics Course Teacher Candidate, Religious Services, Guidanc