İNGİLİZCE KELİME VE TELAFFUZ ÖĞRENİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN ETKİSİNE DAİR KULLANICI GÖRÜŞLERİ
(USER OPINIONS ON THE INFLUENCE OF MOBILE APPLICATIONS IN ENGLISH VOCABULARY AND PRONUNCIATION LEARNING )

Yazar : Mahmut ZENGİN   - Erhan ŞENGEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 81-103
3065    1567


Özet
Bu araştırmanın amacı; mobil marketlerde yabancı dil öğrenimi için ücretli veya ücretsiz olarak sunulan uygulamaların İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerde, kelimelerin Türkçe anlamlarının ve İngilizce telaffuzlarının öğrenilmesinde mobil uygulamaların etkisine dair kullanıcı görüşlerini ve yapılan gözlemleri ortaya koymaktır. Bu çalışma dil öğrenmek için mobil uygulama kullanan lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilerle gözlem ve görüşme yaparak gerçekleşmiştir. Örneklem; amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada ölçüt; İngilizce kelime ve telaffuz öğrenmek için mobil uygulama kullanan bireyler olarak belirlenmiştir. Veriler öğrencilerle standartlaştırılmış açık uçlu sorularla görüşme ve gözlem yapılarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında 3’ü bay ve 2’si bayan olmak üzere 5 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Gözlem kısmında 1’bayan ve 2’si bay olmak üzere 3 öğrenci 2,5 ay gibi bir süre gözlemlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, belirlenen 14 temaya göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Görüşme verilerinin analizinde ve temaların seçiminde %91 uyum, gözlem verilerinin analizinde ve temaların seçiminde ise %90 uyum elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; İngilizce kelime ve telaffuz öğrenmek için, mobil uygulama ile çalışma yapan bireylerin günlük çalışma yapmaya özen gösterdikleri belirlenmiştir. Mobil uygulamalar kelime öğreniminde, telaffuz öğreniminde ve bireylerin kendilerini geliştirebilmek için tercih edilebilecek fırsatlardan biridir. İngilizce kelime ve telaffuz öğrenimine eğilimi olan bireylerde, eğlenerek ve oynayarak öğrenme sağlamıştır. Gün içerisinde farklılık yaşanmasına(değişiklik olmasına) ve ölü denilebilecek zamanların verimli değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Uygulamada İngilizce kelimelerle birlikte telaffuzlarının da verilmesi, kelimelere ve telaffuzlara karşı aşinalık kazandırmıştır. Telaffuzların kontrol edilmesi bireylere pratik yapma fırsatı sağlamıştır. Sunulan içeriğin zenginliği farklı duyuların işe koşulmasını sağlamıştır. Bu durumun öğrenilen kelime ve telaffuzların kalıcılığına olumlu etkisi olmuştur. Elde edilen kazanımların (öğrenilen kelime ve telaffuzların) bireylerin, günlük yaşamda, eğitimlerinde, araştırmalarında, sosyal medya ve İngilizce yayın kuruluşlarını takip etmelerinde etkili olmuştur. Uygulamaların sınırsız tekrar imkânı sunması, kullanıcılarına hatırlatma bildirimi göndermesi, zengin görsel içerikler sunması, sınıf yâda kurs v.b. ortamlar gibi zaman ve mekân bağımlılığının olmaması, telaffuzların doğruluk kontrolü gibi özellikler bireylerin tercih sebeplerinden bazılarıdır. Kullanılan telaffuz seslendirmelerinde makine dilinden ziyade insan sesi tercih edilmesinin telaffuzların anlaşılmasında önemli olduğu vurgulanmıştır. Bireylerin seviyelerine uygun olarak geliştirilen içerikler sayesinde derslere yardımcı kaynak olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mobil Öğrenme, İngilizce Kelime Öğrenme, İngilizce Telaffuz Öğrenme, Yabancı Dil Öğrenme, Mobil Uygulamalar

Abstract
The purpose of this research; applications that are offered as free or paid for foreign language learning on mobile markets, user opinions and observations about the effects of mobile applications on learning the meaning of words and English pronunciations in students who want to learn English. This study was conducted by observing and interviewing students at the undergraduate and graduate level using the mobile application to learn the language. Sample; which is one of the purposeful sampling methods. Criteria in the study; It is defined as individuals who use mobile apps to learn English vocabulary and pronunciation. The data were collected by interviewing and observing students with standardized open-ended questions. Within the scope of the study, 5 students were interviewed, 3 of them were male and 2 were female. In the observation section, 3 students (1 female and 2 male) were observed for 2.5 months. Descriptive analysis method was used in analyzing the data. The data obtained according to this approach are summarized and interpreted according to the 14 themes subjects. Analysis of interview data and selection of themes showed 91% compliance. Analysis of observational data and selection of themes resulted in 90% compliance. As a result of the research; In order to learn English vocabulary and pronunciation, it is determined that individuals who work with mobile application are careful to do daily work. Mobile applications are one of the opportunities that can be preferred to learn vocabulary, learn pronunciation and help individuals develop themselves. Individuals who are inclined to learn English vocabulary and pronunciation gain learning by amusing and playing. It allows for the efficient evaluation of times that can be called dead for differences in the day. Controlling vocabulary pronunciations has made it possible for individuals to practice. The richness of the presented content has enabled different senses to work. This has a positive effect on the permanence of learned words and pronunciations. The acquired achievements (learned vocabulary and pronunciations) have influenced individuals in daily life, in their education, in their research, in social media and in monitoring English publishing organizations. It can be used as an auxiliary resource for lessons, thanks to content developed in accordance with individual levels. Applications offer unlimited repeatability, send reminders to users, offer rich visual content, class or course, etc. lack of time and space dependency such as environments, and accuracy control of pronunciations are some of the reasons for preference of individuals. It is understood that it is important to understand the pronunciations of the human voice preference rather than the machine language in the pronunciation pronounces used.

Keywords
Mobile Learning, English Vocabulary Learning, English Pronunciation Learning, Foreign Language Learn