ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN YORDAYICISI OLARAK DUYGUSAL ŞEMALAR
(EMOTIONAL SCHEMES AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY IN UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Sebahat Sevgi UYGUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 70
Sayfa : 135-151
2839    1708


Özet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin duygusal şemalarının psikolojik esneklik düzeylerini yordayıp yordamadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 güz dönemi eğitim öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesinde ve farklı bölümlerde eğitim alan gönüllü 270 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubunun katılımcıları tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın verileri Leahy Duygusal Şema Ölçeği, Kabul ve Eylem Ölçeği II ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paketi kullanılmış ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Buna göre, duygusal şemaların alt boyutları olan duygulardan kaçınma, kontrol edilemezlik, uzlaşı, süreklilik, suçluluk, duyguların inkarı, akılcılık, duygulara karşı zayıflık, duyguları zararlı olarak görme, farklılık, onaylanma, hisleri kabullenme, ruminasyon ve anlaşılabilirlik hep birlikte psikolojik esneklik düzeyindeki değişimin %77’sini açıklamaktadır [R=.88, R2=.77, F=9,252; p<.05]. Hisleri kabullenme, geçerlik, kontrol edilemezlik, ruminasyon, duyguların inkarı, suçluluk, anlaşılırlık ve duygulardan kaçınma modele anlamlı düzeyde katkı sağlarken; akılcılık, farklılık, onaylanma, uzlaşı, duyguları zararlı olarak görme ve zayıflık modele anlamlı düzeyde katkı sağlamamaktadır. Ayrıca, duygulara karşı zayıflık, duygulardan kaçınma, ruminasyon, farklılık, duyguları inkar, duyguları zararlı olarak görme, kontrol edilemezlik ve suçluluk psikolojik esneklik ile negatif yönde; anlaşılırlık, hisleri kabullenme, süreklilik, onaylanma ve uzlaşı psikolojik esneklik ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahiptir. İlgili bulgular alanyazın eşliğinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Duygu, Duygusal Şemalar, Psikolojik Esneklik, Regresyon, Üniversite Öğrencileri

Abstract
In this study, it was aimed to investigate whether the emotional schemes of university students predict the levels of psychological flexibility. Participants of the study consisted of 270 students who were trained in the Buca Education Faculty during the fall semester of 2017-2018 and students were selected from different departments by random sampling method. The data of the study were collected through the Leahy Emotional Scale, Acceptance and Action Scale II and Personal Information Form. In the analysis of the data, SPSS 22 package and multiple linear regression analysis technique were used. As a result of the multiple linear regression analysis, it was found that the regression model was statistically significant. According to results, the sub-dimensions of emotional schemes, such as avoidance from emotions, uncontrollability, consensus, duration, guilt, denial of emotions, rationality, weakness towards emotions, seeing emotions as harmful, difference, validation, acceptance of feelings, rumination and comprehensibility accounted for 77% of changing in psychological flexibility level [R = .88, R2 = .77, F = 9,252; p <.05]. While acceptance of feelings, validity, uncontrollability, rumination, denial of emotions, guilt, comprehensibility and avoidance from emotion made a significant contribution to the model, there were not significant contribution of rationality, difference, acceptance of feelings, consensus, seeing emotions as harmful, weakness towards emotions. In addition, weakness towards emotions, avoidance from emotions, rumination, difference, denial of emotions, seeing emotions as harmful, uncontrollability and guilt have a meaningful negative association with psychological flexibility; comprehensibility, acceptance of feelings, duration, consensus, and validation have a meaningful positive association with psychological flexibility.The findings will be discussed in the light of the literature.

Keywords
Emotion, Emotional Shemas, Psychological Flexibility, Regression, University Students