YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNE UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF APPROPRIATENESS LEVEL OF PUBLISHED ARTICLES TO THE SCIENTIFIC RESEARCH PROCESS )

Yazar : Gönül GÖK   - Bayram BIÇAK - Özge GÖÇER - Ayşenur TAVLICA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 71-79
2677    1579


Özet
Günümüzde akademik çalışmalarda puan sistemi ve getirileri dolayısıyla araştırmalara gerekli özenin gösterilmediği, dolayısı ile disiplinsiz araştırmaların çoğaldığı gözlenmiştir. Bu çalışma, yayımlanmış makalelerin bilimsel araştırma süreçlerinde yaptıkları disiplinsiz davranışları saptama ve bunların zamana bağlı değişimini ele alma amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini uluslararası indeksli yayın yapan iki dergi ve ulusal düzeyde yayın yapan bir dergiden seçilen 350 makale oluşturmaktadır. Bu dergilerden amaçlı örnekleme yöntemiyle nicel araştırma yapmış toplam 103 adet makale ele alınmıştır. Araştırmada nitel gözlemlerden faydalanılmış olup literatür taranarak daha önce bu konuda hazırlanmış çalışmalardan 4 adet değerlendirme kriteri ortaya çıkarılmıştır. Bunlar sırasıyla; katılımcının haklarının ihlal edilmesi, kullanılan ölçek ve envanterler için gerekli izinlerin alınmaması, lisansı olmamasına rağmen kullanılan paket programların isimlerinin verilmesi ve çalışmada yapılması zorunlu olan geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmaması olarak sıralanabilir. Ayrıca makale incelemesi yapan 4 araştırmacının kendi aralarında tutarlı değerlendirmeler yapıp yapmadıklarını test etmek amacıyla değerlendiriciler arası uzlaşma yüzdesi hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda bu uzlaşma; birinci kriter için %85, ikinci kriter için %88, üçüncü kriter için %100 ve dördüncü kriter için ise %93 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre; uluslararası indeksli derginin yayınladığı makalelerdeki katılımcı haklarını ihlal etme, kullanılan veri toplama araçları için gerekli izinleri almama ve geçerlik güvenirlik çalışmalarına özen göstermeme oranlarında yıla bağlı olarak azalma görülmüşken, lisansı olmamasına rağmen paket program isimlerinden bahsetme oranında yıla bağlı olarak artma görülmüştür. Bunun temelinde, paket programların son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte yaygın şekilde kullanılması olduğu düşünülebilir. Ulusal düzeyde yayın yapan derginin yayınladığı makalelerde ise kullanılan veri toplama aracı için gerekli izinleri almama oranında yıla bağlı bir miktar azalma görülmüşken; katılımcı haklarını ihlal etme, lisansı olmamasına rağmen paket program isimlerinden bahsetme ve geçerlik güvenirlik çalışmalarına özen göstermeme oranlarında yıla bağlı bir artma görülmüştür. Bunun temelinde derginin yıllar içerisinde yayınladığı makale sayısını artırma çabası sonucu disiplinsiz araştırma yapılmış çalışmaları göz ardı etmesinin yattığı söylenebilir. Araştırma metodolojisi temelli yayın yapan 3. dergide ise dört kriter için yıllara bağlı belirgin bir fark gözlemlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Etik, Etik İhlal, Araştırma Etiği, Disiplinsiz Araştırma, Özensiz Araştırma

Abstract
It has been observed that in academic studies today, due to the point system and the return, the necessary care has not been given to the research and therefore, the undisciplined research has been increased. This study was conducted in order to determine the undisciplined behavior of published articles in the scientific research process and to deal with their time-dependent change. The study consisted of two international journals indexed broadcasting and selected 350 articles from a magazine which is broadcasting at the national level. A total of 103 articles has been taken from these journals for qualitative research by purposeful sampling method. Qualitative observations have been utilized in the research and literature has been reviewed and four evaluation criteria have been derived from the studies prepared in this regard. These are; Violation of the participants' rights, not taking the necessary permissions for the used scale and inventory, giving the names of the package programs used even though they are not licensed, and not carrying out the validity and reliability analyses that must be done in the work. In addition, the percentage of compromise between the evaluators was calculated to test whether the 4 researchers who made the article review made consistent evaluations among themselves. As a result of this analysis, 85% for the first criterion, 88% for the second criterion, 100% for the third criterion and 93% for the fourth criterion were found. According to the obtained data; There was a decrease in the rates of violation of the participants' rights in the articles published by the international indexed magazines, not taking the necessary permissions for the data collection tools and not paying attention to the validity and reliability studies, although there was no increase in the rate of mentioning the package program names. On the basis of this, it can be considered that packet programs are widely used together with the developing technology in recent years. In the articles published by the national publication, while there was a decrease depend on a year at the rate of not taking the necessary permits for the data collection tool, there was an increase in the rates of violating participant rights, not mentioning package program names despite not having a license, and not paying attention to validity reliability studies. On the basis of this, it can be said that the endeavor to increase the number of articles published in the magazine over the years has been made to ignore the studies that have been conducted without research. For the third magazine based on the research methodology, no significant difference was observed for the four criteria due to years.

Keywords
Ethics, Ethical Violation, Research Ethics, Undisciplined Research, Careless Research