LOJİSTİK İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN REKABET STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ'DE BİR UYGULAMA
(THE EFFECT OF STRATEGIC LEADERSHIP FEATURES ON COMPETITIVE STRATEGIES IN LOGISTICS COMPANIES: AN APPLICATION IN KAYSERI )

Yazar : Mualla AKÇADAĞ   - Ebru AYKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 351-359
2230    2047


Özet
Küreselleşme ile gelişen ve değişen iş ortamında stratejik liderlik, rekabet avantajı sağlamada önemli bir noktadır. Tüm dünyada yaşanan hızlı değişimler işletmelerin uyguladıkları rekabet stratejilerini gözden geçirme sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerin uyguladıkları pazarlama stratejileri küresel pazarda ayakta durmalarına yardımcı olmaktadır. İşletmeleri tüm yönüyle etkileyen stratejik liderler, işletmelerinin gelişimi ve diğer işletmelerle rekabet etmelerinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Stratejik liderler, tüm fırsatları değerlendirip, işletmelerine yarar sağlamak için uygun pazarlama stratejileri geliştirmek durumundadırlar. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, stratejik liderlik özelliklerinin rekabet stratejileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Kayseri Organize Sanayi Bölge ve Kayseri Serbest Bölge’de bulunan, lojistik işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmada model ve hipotezlerin test edilmesi için anket formu hazırlanmıştır. Anket formunda Stratejik Liderlik için Pisapia (2009), tarafından geliştirilmiş olan “Stratejik Liderlik Ölçeğinden (SLÖ), Rekabet Stratejileri için ise Porter (1987) tarafından geliştirilen üçlü tipolojiye ve Wan (2004) tarafından geliştirilen uluslararasılasma stratejisi ölçeği de ilave edilerek yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Liderlik, Pazarlama, Rekabet Stratejileri

Abstract
With globalization, strategic leadership is an important point in achieving competitive advantage in a changing and changing business environment. The rapid changes in the whole world reveal the result of reviewing the competitive strategies applied by enterprises. The marketing strategies applied by businesses help them to stand in the global market. Strategic leaders, which influence businesses in all respects, play an important role in the development of their businesses and competing with other businesses. Strategic leaders need to develop appropriate marketing strategies to evaluate all opportunities and benefit their businesses. From this point of view, the aim of this study is to determine the effect of strategic leadership characteristics on competitive strategies. The universe of the study is composed of logistics enterprises located in Kayseri Organized Industrial Zone and Kayseri Free Zone. A questionnaire was prepared to test the models and hypotheses in the study. The questionnaire was used for the Strategic Leadership by the Strategic Leadership Scale (SLO) ilave developed by Pisapia (2009), and by the triple typology developed by Porter (1987) for Competition Strategies, and by the international strategy of the international strategy developed by Wan (2004).

Keywords
Strategic Leadership, Marketing, Competitive Strategies