KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE KIRILGAN NARSİZM DÜZEYİNİN ARACILIK ROLÜ
(THE MEDIATING ROLE OF VULNERABLE NARCISSISM LEVEL IN THE EFFECT OF LOCUS OF CONTROL ON ENTREPRENEURIAL POTENTIAL )

Yazar : Mert ÖZGÜNER   - Aydın ÖZDEMİR - Metin SAYGILI - Mustafa Emre USLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 337-349
2797    1871


Özet
Girişimcilik, ekonominin gelişmesi için dinamik bir güç olmasından dolayı hayati bir önem arz etmektedir. Girişimciler, özellikle çevrenin sunduğu fırsatları görüp, bu fırsatları değerlendirerek açacakları işletmelerinde oluşturacakları istihdam sayesinde bulundukları ülkelerin ekonomilerine olumlu katkılar sunacaklardır. Bir işi kurmak ve onu devam ettirmek kolay değildir. Girişimcilik, fırsatları keşfetme, seçme, yorumlama, ve yenilik yapma yeteneğidir. Girişimcilerin cesaret, yetenek ve yaratıcılığa birlikte sahip olması çok önemlidir. Girişimcilik eğiliminde ya da girişimcilik niyetinde belirleyici etkiye sahip olan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de kontrol odağıdır. Kontrol odağı, kişilerin davranış ve eylemlerinde kişisel bir kontrolün olduğu ve eylemlerin sonuçlarının kadere veya dış çevreye bırakılmaması gerektiğine dair bir algısıdır. Bunun yanında aşırı alçak gönüllülük, eleştiriye hassasiyet, çekingenlik anlamlarına gelen kırılgan narsizmin, kontrol odağı ve girişimcilik potansiyeli etkileşimi üzerinde önemli bir rolünün olduğu ilgili yazından yola çıkılarak düşünülmektedir. Bu çalışmada, kontrol odağının girişimcilik potansiyeline etkisinde kırılgan narsizm düzeyinin aracılık rolü Hiyerarşik Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçekler AMOS paket programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizine tabi tutulmuştur. Bu bağlamda hazırlanan hipotezler Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve 2016-2017 Akademik Yılında Girişimcilik dersi alan 209 öğrenci üzerinde test edilmiştir. Araştırma bulguları, kontrol odağının girişimcilik potansiyeline etkisinde kırılgan narsizm düzeyinin kısmi aracılık rolünün olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Kontrol Odağı, Girişimcilik Potansiyeli, Kırılgan Narsizm, Hiyerarşik Regresyon, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Abstract
Entrereneurship have a vital importance due to its a dynamics force for progress of economy especially seeing opportunities by environment, using these opportunities, due to provide employment that in the they create business, entrepreneurs provide positive contribution to national economy where they place. It’s not easy to set up a business and maintain it. Entrepreneurship is talent of finding selecting, interpretting opportunities and making innovation. It is very important that Entrepreneurs must have the courage, talent and creativity together. There are several factors that have decisive influence on entrepreneurship tendency or entrepreneurial intention. One of these factors is locus of control. Locus of control is a perception that there is a personal control in behaviour and action of persons, the consequences of actions should not be left to chance or to the outside World. Besides it is thought that based on relevant literatüre, vulnerable narcissistic meansthat extreme humbleness, sensitivity to critism, shyness, have an important role on the interaction of focus of control and entrepreneurship potantial. In this study, the mediating role of vulnerable narcissism level in the effect of locus of control on entrepreneurial potential the was tested by Hierarchical Regression Analysis. In this context, prepared hypotheses was tested on the 209 students who are studying at Besni Vocational School of Adıyaman University and have taken the Entrepreneurship Course in Academic Year 2016-2017. Research findings demostrate that the partial mediating role of vulnerable narcissism level in the effect of locus of control on entrepreneurial potential.

Keywords
Locus of Control, Enterpreneurship Potential, Vulnerable Narcissism, Hierarchical Regression Analysi