DİL KİMLİK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ TÜRK HALKLARININ VE TÜRK LEHÇELERİNİN DURUMU
(SITUATION OF TURKISH DIALECTS AND TURKISH COMMUNITIES IN RUSSIAN FEDERATION IN TERMS OF LANGUAGE-IDENTITY RELATION )

Yazar : Mehmet ÖZEREN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 163-182
181    190


Özet
Dil, duygu ve düşüncelerimizi aktardığımız bir araç, dünyayı resmeden göstergeler dizgesi olmanın yanında insanlar arasında birliktelik bilinci oluşturan önemli bir görev de üstlenmektedir. Dolayısıyla dil, hem bireyin ben kimliğini hem de aynı dili konuşan bireylerin diğer gruplar içindeki kimliklerini ortaya koyan önemli bir argüman olarak görülmektedir. Çünkü dil aynılık, tanınabilirlik, ayırt edici ve paylaşılabilirlik açısından kimliği tanımlamaktadır. Rusya Federasyonu’nda 2002 ve 2010 yıllarında genel bir nüfus sayımı yapılarak, sınırları içerisindeki nüfus ve bu nüfusun yapısı incelenmiştir. Bölgelerin ayrı ayrı değerlendirildiği bu sayımda, her bölgedeki etnik yapı ortaya çıkarılmış ve bunun genel nüfusa oranı verilmiştir. Ayrıca kullanılan dillerin sayıları da tespit edilmiştir. Bu çalışmada dil – kimlik ilişkisine değinildikten sonra Rusya Federasyonu’ndaki 2002-2010 nüfus sayımları rakamlarla değerlendirilecek ve sonuç olarak Rusya Federasyonu’ndaki Türk kimliği ve Türk lehçelerinin konuşur durumu ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dil, Kimlik, Rusya, Türk Halkları, Türk Lehçeleri

Abstract
In addition to being a tool which exchanges information between people and a sign system which renders the world around them, language has an important misson to give people the idea of unity. Thereby, language seems to be an important argument both for an individual and for group of people who speak the same language to establish self-identity among other individuals/groups. Because language determines the identity of speakers with the help of the concept of uniformness, identifiability, discriminablility, shareability. By a cencus in 2002 and 2010, the population and the structure of population has been examined in Russian Federation. In the census which evaluate the regions separately, all ethnic groups was determined and the rate of ethnic population to general population was given. Also the number of languages in use were figured out. In this study, relation between language and identity will be addressed and the cencus done by Russian Federation in 2002 and 2010 will be analyzed. Also, Turkish identity and the situation of Turkish dialect speakers will be presented.

Keywords
Language, Identity, Russia, Turkish Peoples, Turkish Dialects