EAVAN BOLAND'IN ŞİİRİNDE YENİ BİR KADIN KİMLİĞİ YANSIMASI
(THE REFLECTION OF A NEW FEMALE IDENTITY IN EAVAN BOLAND'S POETRY )

Yazar : Okaycan DÜRÜKOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 207-214
179    180


Özet
Bu çalışmanın amacı, Eavan Boland'ın şiirini, İrlanda şiirinde yeni bir kadın kimliğinin şekillendirilmesi açısından analiz etmektir. Eavan Boland (1944-…) İrlanda'da eserleri kanonik olarak kabul edilen çağdaş bir İrlanda şairidir. Ancak, İrlandalı kadın şairlerin sayısı, erkek şairlerle kıyaslandığında çok azdır. Bu durum yirminci yüzyılın sonlarında yayınlanan birçok şiir antolojisinde gözlemlenebilmektedir. Boland, ilham alması için hiçbir öncünün bulunmadığının bilincindedir ve şiirleri, kadınlara sembol, konu veya imge olarak muamele eden veya kabul eden erkek egemen İrlanda şiirsel geleneğine karşı bir tepki olarak görülebilir. Özellikle İrlanda mitlerinde kadınlar, erkekler tarafından kurtarılmayı bekleyen sessiz figürler olarak tasvir ediliyor. Başka bir deyişle, bu mitlerde kadınlar tam olarak gelişmiş karakterler yerine amblem veya sembol olarak kullanılır. Eavan Boland, İrlanda şiirine egemen olan bu ataerkil ideolojinin farkına vardığında, tamamen yeni bir kadın kimliği yaratmaya karar verir. Şiir koleksiyonlarında, erkekler tarafından zincirlenmemiş veya kontrol edilmeyen tam bağımsız kadın karakterlerin olduğu görülmektedir. Boland, yüzyıllardır susturulan veya bir obje olarak sunulan İrlandalı kadınları, şiirlerinin merkezine alarak onlara yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflemiştir. Bu çalışmada, Eavan Boland'ın şiir koleksiyonlarından seçilen bazı şiirlerine göndermeler yaparak, anlatılarında bu yeni kadın benliğini nasıl yansıttığını inceleyeceğim ve bu incelemenin sonunda, Boland’ın çağdaş İrlanda şiir geleneğine ve kendisinden sonra gelecek olan kadın şairlere nasıl bir miras bıraktığı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Eavan Boland, İrlanda Şiiri, İrlanda, Kadın Şiiri, İrlanda Mitleri

Abstract
The aim of this study is to analyze Eavan Boland’s poetry in terms of shaping a new female identity in Irish poetry. Eavan Boland (1944-…) is a contemporary Irish poet whose works are regarded as canonical in Ireland. However, the number of Irish women poets is very few compared to male poets. Boland is aware of the fact that there are no predecessors for her to be inspired and her poetry can be seen as a reaction against a male dominated Irish poetic tradition in which women are treated or accepted as emblems, subjects or images. Especially, in Irish myths, women are depicted as voiceless figures who are waiting to be saved by males. In other words, women are used as emblems or symbols rather than as fully developed characters. When Eavan Boland realizes this patriarchal ideology which dominates Irish poetry and myths, she determines to create a completely new female identity. In her poetry collections, it is observed that there are fully independent women characters who are not chained or controlled by male gaze. In this study, I will examine how Eavan Boland reflects this new female self in her narratives by making certain references to her poems chosen from her selected poetry collections and at the end of this study, it will be discussed how Boland left a legacy to the contemporary Irish poetry tradition and to the future female poets.

Keywords
Eavan Boland, Irish Poetry, Ireland, Women's Poetry, Irish Myths