AHLAK FELSEFESİ AÇISINDAN EBU BEKR RAZİ’YE GÖRE YÖNETİCİNİN ÖZELLİKLERİ
(THE CHARACTERISTICS OF THE MANAGER BY EBU BEKR RAZI )

Yazar : Emel SÜNTER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 315-325
148    240


Özet
İnsanın yaşam tecrübesi dikkate alındığında onun hayatını düzenleyen ve formüle eden kurallar olduğu bilinir. Bu kurallar iyi olandan meydana gelir. Ahlak da bu anlamda kaynağını mutlak iyiden alır ve pratiğe kurallar şeklinde yansır. Ahlak insanın hayatını düzenleyerek insanı ideal olana ulaştırmayı hedefler. Ahlakın bireyden hareket ederek toplumsal düzeni sağlayan kuralları mevcuttur. Yöneticinin özelliklerinden kasıt burada bir insanın yönetici olduğunda hem bireysel hem toplumsal anlamda taşıması gereken bazı kurallar vardır. Bu özellikleri filozof Ebu Bekr Razi birtakım kurallarla temellendirmiştir. Ebu Bekr Razi IX. Yüzyılda yaşamış İslam filozoflarından biridir. Filozof akılcı görüşleriyle bilinir. Ahlak felsefesi hakkındaki görüşlerini de akılcılıkla şekillendirmiştir. Tabip olması nedeniyle insan doğasını tahlil ettiğini ve bunun üzerine risaleler yazdığını bilmekteyiz. Çalışmamıza konu olan “yöneticinin özellikleri” risalesi de ahlak felsefesi bağlamında değerlendirilmiştir. Yöneticiden kastı devleti yöneten devlet başkanıdır. Filozof görüşlerini ahlakin gerekliliği ve zorunluluğu üzerinde akli metotları kullanarak şekillendirirken bir yönetici de olması gereken özellikler arasında en başta ahlak ve erdemliliği zorunlu kılmıştır. Ahlak ve erdemliliği üstün bir meziyet görerek normal insanlardan ilk önce bu özelliklerin yönetici de olması gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda yönetici halkı için örnek bir konuma sahiptir. Ahlak ve erdeme sahip olan yöneticilerin yönettiği toplumda ahlak ve erdem destekli toplumsal bir yapının ortaya çıkacaktır. Böylece toplumsal hayatta huzur ve adalet kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ebu Bekr Razi, Ahlak, Yönetici

Abstract
Considering human life experience, it is known that there are rules that regulate and formulate his life. These rules are good. Morality, in this sense, takes its origin from the absolute best and is reflected in practice in the form of rules. Moral aims to bring the human to the ideal by arranging the life of the human. Morality has rules that provide social order by acting from the individual. There are some rules that must be carried in both individual and social terms when a person is a manager. The philosopher Abu Bakr Razi based these features on some rules. Ebu Bekr Razi IX. He is one of the Islamic philosophers who lived for centuries. The philosopher is known for his rational views. He has also intelligently shaped his views on moral philosophy. We know that because of being a doctor, he analyzes human nature and writes the treatises on it. The "manager's characteristics" issue, which is the subject of my work, has also been evaluated in the context of moral philosophy. The executive is the president who governs the state. While shaping the philosopher's views by using mental methods on the necessity and necessity of morality, morality and virtue have become the most important features that must be a ruler. By virtue of his moral virtue and superior virtue, he argues that normal people must first be the ruler of these characteristics. In this sense, it has an exemplary position for the executive people. A society with moral and virtue-supported social structure will emerge in the society directed by the managers who have morality and virtue. Thus, peace and justice in the social life will have emerged spontaneously.

Keywords
Ebu Bekr Razi, Morality, Manager