WEB SİTELERİNDE YER ALAN HABERLERDE CİNSİYETÇİ-AYRIMCI SÖYLEMLER
(GENDERED-DISCRIMINATORY DISCOURSE IN NEWS OF WEB SITES )

Yazar : Berna Berkman KÖSELERLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 437-447
144    138


Özet
Yeni medya gibi kitlesel iletişim araçlarının eleştirel yaklaşımlarda belirtildiği gibi enformasyon yaymanın yanında ideolojik işlevleri bulunmaktadır. Ayrımcı ifadeler içeren yeni medya içerikleri eşitsiz ilişkilerin yeniden üretilmesine yol açmaktadır. Bu çalışma, cinsiyetçi-ayrımcı söylemlerin meşrulaştırılmasında ve yayılmasında yeni medyanın rolünü değerlendirmektedir. Çalışma Türkiye’deki haber medyasına ait olan web sitelerini inceleyerek kadınlara karşı ötekileştirme ve sterotipleştirme stratejilerine odaklanmaktadır. Günlük haber aktaran ve en çok tıklanan 4 haber sitesi (haberturk.com, gazetevatan.com, milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr) araştırma örneklemi olarak tercih edilmiştir. Web sitelerindeki haber söylemi içerik analizi kullanılarak bir aylık dönem içerisinde incelenmiştir. Web siteleri cinsiyetçi-ayrımcı söylemlerin yeni medyada nasıl yeniden üretildiğini ve normalleştirildiğini analiz etmek üzere seçilmiştir. Sonuç olarak, web sitelerinde hakim olan kadınlara karşı ötekileştirme ve sterotipleştirme stratejileri niceliksel bir yöntem ile analiz edilmek istenmiştir. Bulgular göstermektedir ki, kadınlar yeni medyanın söylem düzeyinde kurban, güçsüz, suçlu, başarısız, yeteneksiz olarak temsil edilmektedir. Ayrıca ünlü, ikon ya da fenomen kadınlara daha çok yer verilerek kadın bedeninin metalaştırılması söz konusudur. Kadınların fiziksel özelliklerinin öne çıkarılması, kadınlara yönelik olumsuz ifadelerle kullanılması, ev hanımlığı ve annelik gibi yerleşik rollerin sık temsili ötekileştirmeye ve stereotipleştirmeye neden olmaktadır. Kadınların yeni medya ortamında seslerini duyurması patriarkal inşa ve ideolojik kısıtlılıklar nedeniyle güçleşmektedir. Ayrımcı söylemlerin yapılanması üzerine bir değerlendirme, patriarkal rejimin ideolojik özelliği ve gündelik dil arasındaki yakın ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Ayrımcı söylemler eşitsizliklerin ve güç ilişkilerinin yeniden üretilmesine yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyetçi Söylem, Ayrımcılık, Kadınların Temsili, Yeni Medya

Abstract
Widespread communication networks like new media have some ideological functions while disseminating information as it is pointed out in critical approaches. New media contents including discriminatory statements can lead to reproduce unequal relations. This study aims to evaluate the role of new media in spreading and justifying gendered-discriminatory discourses. The study focuses on the othering and stereotyping strategies against women by examining the news pages of web sites of Turkish Press. The most following four web sites reporting daily news (haberturk.com, gazetevatan.com, milliyet.com.tr, hurriyet.com.tr) are selected as a research sample. News discourses are examined by using the method of content analysis within a month period. Web sites are chosen to analyse how gendered-disciriminatory discourses reproduced and normalised in new media. Consequently othering and stereotyping strategies against women which are dominant in web sites are determined in a quantitative method. Findings show that women are represented as victim, weak, accused, unsuccessful, untalented on the discourse of new media. Besides, women such as famous, icon or fenemon are more repsented on new media by commodification of their bodies. Showing physical features of women, using negative narratives against women, frequently representing domestic roles are caused to “othering” and “stereotying”. Women’s voices on new media are hindered by the patriarchal constructions and ideological constraints. The assessment of the construction of the discriminatory discourse enable to reveal close relation between ideological feature of patriarchal regime and daily language. Discrimination on discourses are lead to reproducing inequalities and power relations.

Keywords
Gendered Discourses, Discrimination, Representation of Women, New Media