TÜRK YAZINSAL TÜRLERİNDE VE SİNEMAYA YANSIMALARINDAKİ TERZİLİK MESLEĞİNİN TÜRK KADININ GİRİŞİMCİLİĞİNE ETKİSİ
(LITERARY TYPES AND EFFECT IN TURKISH CINEMA AND REFLECTED TO THE ENTREPRENEUSSHIP OF WOMEN IN THE TAILORING PROFESSION )

Yazar : Mustafa ŞENEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Number: 73
Sayfa : 135-140
163    167


Özet
Sosyal yaşamdaki her türlü değişimin yazında, anlatır türlerinde kendine bir yer bulduğu gerçektir. Bundan dolayı her devirdeki yazınsal ürünlerin, ne kadar bireysel olurlarsa olsunlar, bir yönelişi yansıtmaları ve kendi dönemlerine ışık tuttukları gerçeğini ortaya koymaktadır. Türk yazınsal türlerinde erkekler ve kadınlar çoğu zaman hep aynı toplumsal rollerle karşımıza çıkar. Bu çalışmada kadınların anlatı türlerinde ve sinemaya yansımalarındaki rollerinden sadece terzilik mesleğine değinilmektedir. Çalışmada, sinemada terzi rolünü üstlenen kadın tipi incelenmektedir. Özetle, bu tiplemeden yola çıkarak temelde kadının girişimciliği konusu ele alınmaktadır. Büyük ölçüde zorunluklar nedeniyle başlayan kadının çalışma hayatı, yazınsal türlerde ve sinemalarımızda kadını, hemen her alanda hayatın içinde görmek isteyen aydınlarımıza inat “terzilik”le sınırlı bırakmıştır. Yazınsal türler ve sinemanın bugün her zamankinden daha çok ve çeşitli sosyal etkinlikler için yaratılan bir araç olduğunu düşünüldüğünde, çalışmada bu bağlamda, toplumun gereksinimleri değişmesine karşın, eski biçimlerin tutuculuğu nedeniyle roman ve sinemalarımızda kadına verilen “terzi” rolüne dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk Yazınsal Türleri, Sinema, Yansıma, Türk Kadını, Girişimcilik

Abstract
In any type of change in locial life, self-describing types find a place, that is real in himself. In any literary product of that era, hour they are individually a directed periods of light to the fact that their own reflected reveals. Turkish men and women of literary types, most of the time we always remove the same social role. In this study, women described species and we only out to movies reflected role. Women described their role in type and image to the cinema is not only to the tailoring profession. In this paper, assume the role of women in cinema dressmaker type is examined. In summary, the basis set out in this tiple subject is discussed in the women’s entrepreneusship. Due to a large extend must the women’s working life started, and literary types of women in cinema, in almost every area of life you want to see the stubbarnness of the intellectuals was left confined to tailoring. Types of literary and cinema today more than ever too and various social events are created for a car, that is concerned, to work in this context, society’s needs have changed, the old format, because of conservatizm of the novel and movie in the women’s role in attention to the tailor will be.

Keywords
Turkish Literary Types, Cinema, Reflections, Turkish Woman, Entreprenevrship